Pages

Thursday, February 20, 2014

Wђıℜo - God Of Chaos, Bringer Of Order (19-02-2014)Just think of this as a quasi-greatest hits album. Some favorites over the last couple of years.
12 tracks as Wђıℜo, 12 tracks as HɅSHMɅLVM; from dark to light, chaos to order.


Tracklist
01. Wђıℜo - Ħousє of Ħєll
02. HɅSHMɅLVM - PROMETHIUM PARIAH
03. HɅSHMɅLVM - NIGHT OF RECKONING
04. Wђıℜo - ℳ∆ŁŁ€ЏƧ ℳ∆Ł€ƒı☪∆ЯЏℳ
05. HɅSHMɅLVM - RɅSɅLɅS
06. Wђıℜo - Δ ЩΔҜỊℕĢ ŁỊ₣Σ (Δutomata-Makєr Mix)
07. HɅSHMɅLVM - ɅLGIEBɅ
08. HɅSHMɅLVM - Good Sun Spirɛ
09. Wђıℜo - PHΛNTΛSMΛGORIΛ
10. Wђıℜo - MɅGVS ɅSYLVM
11. HɅSHMɅLVM - Across Stonɛ Spacɛ
12. HɅSHMɅLVM - ɅLGENVBI
13. HɅSHMɅLVM - DOCTRINE OF ENTROPY
14. Wђıℜo - Tєєth & Bonєs
15. HɅSHMɅLVM - Pandɛmos, thɛ Sɛcrɛt Rosɛ
16. Wђıℜo - ┼Ħ€ ☪◯ℳIℕĢ ކ◯Ʀℳ
17. Wђıℜo - ℜı†Э§ of ŁıŁı†ђ
18. HɅSHMɅLVM - SVBRɅ
19. Wђıℜo - ₦ỊĢĦ†Ş Фƒ ¥◍Џ†Ħ
20. HɅSHMɅLVM - Bɛhind Hɛr Ashɛn Mask
21. Wђıℜo - ▼€₦Џϟ ▲Ʀłϟ€ϟ
22. Wђıℜo - Thє Lєoŋıŋє
23. HɅSHMɅLVM - Ɛightɛɛn-Sixtɛɛn
24. Wђıℜo - ΞNDLΞSS SUMMΞR

Download at Internet Archive

No comments: